Kolejny raz został wystawiony na sprzedaż przez Gminę Skołyszyn stadion w Siepietnicy i kolejny raz nikt nie przystąpił do przetargu, tym, samym stadion nie został sprzedany. Przetarg odbył się 27 listopada br. Poniżej zamieszczamy informację wójta zamieszczoną na stronie gminy.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 27 listopada 2015 r. godz. 1000, III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Siepietnica, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, działka numer: 240/2 o pow. 1.4155 ha, księga wieczysta: KS1J /00037806/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.
3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0
4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0
5. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 240/2 o pow. 1.4155 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica – 233.170,00 zł /słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy/, brutto.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: nikt nie przystąpił do przetargu.
6. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym. 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.