W dniu 5 listopada PZMiUW w Rzeszowie ogłosił, że wykonawcą robót związanych z regulacją potoku Olszynka w Siepietnicy została firma: Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych „WODNIK” Krzysztof Barzyk, Bączal Górny 2, 38-242 Skołyszyn.

Aktualizacja 20. 11. 2015 r. :

Termin wykonania pierwszej cześć robót: 15 grudzień 2015 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat czasu realizacji inwestycji skontaktowaliśmy się z PZMiUW w Rzeszowie i uzyskaliśmy informację, że do 15 grudnia zostanie wykonana tylko część inwestycji, a całość zostanie dokończona w 2016 r. po uzyskaniu kolejnych funduszy na realizację regulacji potoku Olszynka w Siepietnicy.

Poniżej zamieszczamy treść wiadomości którą otrzymaliśmy od PZMiUW:

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w odpowiedzi na Pana maila z dnia 09.11.2015 r. w sprawie terminu realizacji robót związanych z umocnieniem koryta potoku Olszynka w miejscowości Siepietnica, uprzejmie informuje:

Tut. Zarząd w bieżącym roku po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego rozpoczął realizację inwestycji polegającej na umocnieniu koryta potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Święcany w ramach zadania pn: „Optymalna  metoda  zarządzania  ryzykiem  powodziowym  potoku Olszynka w km 5+300 do 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 do 2+060  w  miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat  jasielski, woj. podkarpackie”.

Tak przyjęty zakres prac był ściśle powiązany z posiadanymi środkami finansowymi, które gwarantowały w całości wykonanie robót w tej miejscowości.

W związku z  otrzymaniem dodatkowych środków finansowych na realizację robót budowlanych,  PZMiUW w Rzeszowie  w miesiącu październiku b.r  wszczął kolejną procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy części robót umocnieniowych potoku w miejscowości Siepietnica, których termin zakończenia ustalono na dzień 15.12.2015 r.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że tut. Zarząd będzie czynił starania, aby  w 2016 roku pozyskać brakujące środki finansowe, które pozwolą w całości zakończyć prace umocnieniowe koryta potoku Olszynka w miejscowości Siepietnica, a tym samym ostatecznie zakończyć w 2016 realizację rozpoczętej już inwestycji.

Wojciech Sławiński p.o Kierownika Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji melioracyjnych PZMiUW w Rzeszowie

Poniżej zamieszczamy dokumentacje graficzną (kliknij aby powiększyć):

1

2 3 5 6 7 8

Opis  zakresów  przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonanie robót ubezpieczeniowych 

1.1 Wykonanie  robót ubezpieczeniowych  typu A

W ramach  robót  przygotowawczych przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy  wykonać  koszenie porostów traw, roboty pomiarowe. Należy również wykonać  tymczasową drogę technologiczną  o szerokości 3,0 m z płyt  żelbetowych  pełnych na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Droga  po zakończeniu robót  zostanie rozebrana.  

Przewidziane do wykonania ubezpieczenie typu A stanowi umocnienie z koszy  siatkowo                           -kamiennych  na koronie  opaski faszynowej z umocnieniem skarpy- faszynady  narzutem kamiennym   z kamienia  grubego  o  śr. 30-50 cm  na wyściółce faszynowej 3,0-4,5 x0,15 m, z faszyny wiklinowej  układanej pod kątem 600  do kierunku nurtu, z wyprofilowaniem  skarp  do nachylenia 1: 2. Teren przyległy zostanie wyplantowany i obsiany mieszanką traw. Ubezpieczenie  typu A  zostanie wykonane na brzegu prawym  na łącznej  długości  116 m  na odcinkach:

 • w km 1+515 -1+631– brzeg prawy długość odcinka 116 m 

1.2 Wykonanie robót  ubezpieczeniowych  typu  B 

W ramach  robót  przygotowawczych przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy  wykonać  koszenie porostów traw, roboty pomiarowe Należy również wykonać  tymczasową drogę technologiczną  o szerokości 3,0 m z płyt  żelbetowych  pełnych na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Droga  po zakończeniu robót  zostanie rozebrana.   

Przewidziane do wykonania ubezpieczenie typu B stanowi ubezpieczenie narzutem kamiennym   z kamienia  grubego  o  śr. 30-50 cm  na wyściółce faszynowej 2,0×0,15 m, z faszyny wiklinowej  układanej pod kątem 600  do kierunku nurtu, z wyprofilowaniem  skarp  do nachylenia 1;1,5. Teren przyległy do ubezpieczenia zostanie wyplantowany i obsiany mieszanką traw. Ubezpieczenie typu B zostanie wykonane  na  długości 85 m  na   następujących odcinkach: 

 • w km 1+440 – 1+525 brzeg lewy – długość odcinka 85 m 

1.3 Wykonanie robót  ubezpieczeniowych  typu  C

W ramach  robót  przygotowawczych przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy  wykonać  koszenie porostów traw, roboty pomiarowe Należy również wykonać tymczasową drogę technologiczną  o szerokości 3,0 m z płyt  żelbetowych  pełnych na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Droga  po zakończeniu robót  zostanie rozebrana.  

Przewidziane do wykonania ubezpieczenie typu C stanowi umocnienie opaską  faszynową                     

(faszynada ułożona warstwowo  na wyściółce  faszynowej  1,6×2,0x0,15 m) z koroną   z koszy siatkowo-kamiennych  o wymiarach 1,0×0,5×3,0, m z wyprofilowaniem  skarp  do

nachylenia 1:1,5. Teren przyległy do ubezpieczenia zostanie wyplantowany  i obsiany mieszanką traw. Ubezpieczenie typu  C  zostanie wykonane na odcinku długości  70,0 m na  następujących odcinkach

 • w km 1+647- 1+684 brzeg prawy  -długość  odcinka  37 m
 • w km 1+652- 1+685 brzeg lewy  -długość  odcinka  33 m 

1.4 Wykonanie robót  ubezpieczeniowych  typu  D

W ramach  robót  przygotowawczych przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy  wykonać  koszenie porostów traw, roboty pomiarowe Należy również wykonać  tymczasową drogę technologiczną  o szerokości 3,0 m z płyt  żelbetowych  pełnych  na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Droga  po zakończeniu robót  zostanie rozebrana

Przewidziane do wykonania ubezpieczenie typu D stanowi umocnienie narzutem kamiennym  wykonanym z kamienia  łamanego   o śr. 30-50 cm . Ubezpieczenie typu  D  zostanie wykonane na  długości  5 m  na odcinku:

 • w km 1+636 – 1+641 dno pod mostem kolejowym  -długość  odcinka  5  m
 1. Wykonanie przepustu drogowego w km  1+560 o średnicy  600 mm 

  W celu odprowadzenia   wód opadowych  przez  umacnianą drogę  w km potoku  Olszynka 1+569   zostanie wykonany  przepust  z rur żelbetowych o średnicy  600  mm, długości 18,0m .Rura żelbetowa   zostanie połączona  z studnią betonową /wpustową/ o średnicy 1500  mm, wyposażoną  w   właz spustowy. Studnia  ma na celu odbiór wód opadowych  spływających z okolicznych  terenów i odprowadzenie  ich za pomocą  przepustu do  potoku. Przewód przepustu  z rur żelbetowych  o średnicy  600 mm  zostanie   wykonany  na  podbudowie z kruszywa łamanego o śr. 4-10cm, grubości 15 cm, oraz  podbudowie z betonu B-10, grubości 20 cm. Przepust  zakończono  typowym  przyczółkiem  żelbetowym  wylotowym   wraz z klapą  zwrotną.

3.Odbudowa drogi  gruntowej  wraz  z zasypem wyrwy i podwyższeniem terenu 

W km 1+544-1+600 potoku Olszynka   przewidziano zasyp wyrwy  brzegowej powstałej w czasie powodzi w 2010 r  wraz  z podwyższeniem brzegu. Długość zasypania wyrwy – 56 m. Podwyższenie brzegu polega na wyniesieniu terenu w km 1+540- 1+576  na wysokość 1,0 m, po którym zostanie poprowadzona  droga.

Odbudowę drogi przewidziano  w km potoku 1+540-1+576 o parametrach:

 • długość – 59,0 m
 • szerokość 5,0m

        Korpus drogi   zostanie  wyniesiony  1,0 m ponad teren  z nachyleniem  skarp 1:1.Droga 

        zostanie utwardzona  kamieniem drobnym o średnicy 8-16 mm, warstwą o grubości 10  

       cm, na podbudowie:

 • z kruszywa łamanego o średnicy 40-100 mm, grubości 20 cm
 • z gruntu stabilizowanego cementem, grubość 15 cm na geowłókninie 
 • Szczegółowy zakres robót precyzuje:
 • Dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót.
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ww. dokumenty stanowią następujące załączniki do s.i.w.z.:

 • zał. nr 3 – przedmiar robót,
 • zał. nr 4 – projekt budowlany i wykonawczy,
 • zał. nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przy wykonywaniu robót budowlanych wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 883) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

 1. Terminy wykonania zamówienia.
 1. Rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy
 2. Zakończenie: 15. 12. 2015 r.

źródło: pzmiuw.pl

Artykuł skomentowano 2 razy.

  1. admin

   Drobny błąd termin wykonania zmówienia to 15. 12. 2015 zgodnie z dokumentacją projektową. Postaramy się jeszcze dokładnie dowiedzieć w urzędzie czy jest to planowany termin zakończenia (bo faktycznie to trochę mało czasu).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.