Do grudnia 2013 roku, państwa członkowskie UE miały obowiązek sporządzenia  map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, dla obszarów, na których stwierdzi się istnienie dużego ryzyka powodziowego, wyznaczonych na podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Na mapach tych są wskazane obszary, w których prawdopodobieństwo powodzi jest:

  • niskie (w tym obszary, na których powódź będzie miała charakter zdarzenia ekstremalnego);
  • średnie (występowanie powodzi nie częściej niż co 100 lat);
  • a także wysokie.

Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego są szacunkowe mapy ryzyka powodziowego, określające potencjalne szkody związane z powodzią. Uwzględniają one informacje na temat szacunkowej liczby mieszkańców potencjalnie dotkniętych powodzią, rodzaju działalności gospodarczej i ważnych instalacjach na danym obszarze, jak też inne, istotne dla konkretnego obszaru informacje dodatkowe.

Mapy:

źródło:  mapy.isok.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.