Kolejny raz został wystawiony na sprzedaż przez Gminę Skołyszyn stadion w Siepietnicy i kolejny raz nikt nie przystąpił do przetargu, tym, samym stadion nie został sprzedany. Przetarg odbył się 15 stycznia br. Poniżej zamieszczamy informację wójta zamieszczoną na stronie gminy.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  15 stycznia 2015 r. godz. 900, I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Siepietnica, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, działka numer:  240/2 o pow. 1.4155 ha, księga wieczysta:  KS1J /00037806/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  0

4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

5 Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 240/2 o pow. 1.4155 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica –  233.170,00 zł /słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt  złotych 00/100 groszy/, brutto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: nikt nie przystąpił do przetargu.

6. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Skołyszyn mgr Zenon Szura

źródło: skolyszyn.pl

Artykuł skomentowano jeden raz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.