Prace związane z regulacją koryta potoku będą prowadzone prawdopodobnie w roku 2014, obecnie prowadzone są pracę nad częścią projektową.

Zakres inwestycji będzie obejmował:

Regulację dwoch odcinkow potoku Olszynka: w km 5+300 – 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 – 2+060 w miejscowości Siepietnica, ktora polegać będzie na budowie umocnień brzegow na łukach i odcinkach najbardziej narażonych na erozję oraz w miejscach tworzenia się wyrw i osuwisk.

W ramach przedsięwzięcia planuje się usunięcie drzew i krzewow rosnących w korycie oraz tych zniszczonych i podmytych, które uniemożliwiają swobodny przepływ wody w potoku. Postępująca erozja oraz tamowana przez zniszczoną roślinność woda stanowi istotne zagrożenie podtapianiem terenow przyległych z zabudową mieszkalną, gospodarczą, użyteczności publicznej oraz z użytkami rolnymi.

W miejscowości Siepietnica przewiduje się wykonanie umocnień brzegow na odcinkach najbardziej narażonych na erozję i osuwanie brzegow oraz w odcinkach z bliskim sąsiedztwem domow mieszkalnych. Odbudowa nasypu drogowego zwiększy ochronę przed zalewaniem stadionu sportowego i sąsiednich zabudowań.

Przewidziane do regulacji odcinki potoku zlokalizowane są w miejscowościach Święcany i Siepietnica. Długość odcinka potoku, na ktorym prowadzone będą prace regulacyjne, w Święcanach wynosi 760 m, w Siepietnicy zaś 1270 m.

Planowane przedsięwzięcie spowoduje wzrost świadomości większego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, co będzie głównym efektem i korzyścią realizowanego przedsięwzięcia.

Zagrożenie powodziowe jakie stwarza potok Olszynka, o czym świadczy rozmiar szkod spowodowanych przez powódź w 2010 roku sprawia, że wszelkie działania przeciwpowodziowe są istotne i konieczne do zrealizowania. Konsekwencją tego będzie poprawa bezpieczeństwa ludności mieszkającej w okolicach projektowanego przedsięwzięcia.

Szczegółowy raport inwestycji dostępny tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.