Jak informuje portal jaslo4u.pl:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z Delegaturą w Jaśle na podstawie badań próbek wody z potoku w Siepietnicy, wskazuje przyczynę zanieczyszczenia środowiska wodnego. Przeprowadzona przez WIOŚ kontrola na terenie Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Lisowie dostrzegła naruszenie przez zakład pozwolenia wodnoprawnego.

Końcem sierpnia na rzece Olszynce w Siepietnicy zauważono płynące wraz z nurtem rzeki śnięte ryby, co wzbudziło duże zaniepokojenie społecznych strażników rybackich. Natychmiast poinformowane zostały policja, powiatowy lekarz weterynarii Andrzej Smyka, delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz dyrekcja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle. Wówczas pobrano potrzebne do badań próbki wody, by poznać przyczynę śniętych ryb oraz zanieczyszczenia środowiska wodnego. Wstępne wyniki wody przekazane przez WIOŚ wskazały na zanieczyszczenie i zachodzące w niej procesy gnilne oraz niską zawartość tlenu w wodzie.

Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Vortumnus” Sp. z.o.o. W Lisowie odprowadza ścieki z zakładowej oczyszczalni ścieków do potoku na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez ówczesnego starostę jasielskiego w 2004r. Jednak na podstawie prowadzonych przez spółkę pomiarów ilości i jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, stwierdzono, że wyniki badań pobranych w lutym br. przewyższają maksymalne wartości określone w pozwoleniu wodnoprawnym.

– Ścieki odprowadzane z zakładowej oczyszczalni ścieków do potoku powodują formowanie się osadów. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych poniżej wylotu kolektora ścieków z Zakładu „Vortumnus” w Lisowie, stwierdzono zanieczyszczenie wód potoku, niekorzystne dla prawidłowego rozwoju organizmów wodnych. Wyniki badań wód potoku na odcinku poniżej kolektora ścieków z Zakładu „Vortumnus” w Lisowie, w porównaniu z wynikami badań wód potoku powyżej wylotu kolektora ścieków z zakładu, wykazały niekorzystne zmiany badanych wskaźników świadczące o wyraźnym antropogenicznym oddziaływaniu na jakość wód potoku – poinformował nas Władysław Martens, zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. – Niekorzystne dla prawidłowego rozwoju organizmów wodnych były również warunki tlenowe. Stwierdzone w trakcie analizy mikroskopowej bakterie siarkowe oraz grzyby ściekowe na odcinku poniżej wylotu kolektora ścieków oraz typowa polisaprobowa biocenoza, świadczą o powtarzającym się wpływie zanieczyszczeń na stan czystości wód potoku. Przyczyną podwyższonych stężeń badanych wskaźników i zanieczyszczenia wód potoku bez nazwy na tym odcinku jest kumulacja materii organicznej wprowadzanej wraz ze ściekami z Zakładu „Vortumnus” w Lisowie – dodaje.

WIOŚ wskazuje również, że spowolniony przepływ wody jest spowodowany słabym rozcieńczeniem i mineralizacją dopływających ścieków. Brak tlenu w wodzie powoduje zaburzenia procesów samooczyszczania wód. Prezes zarządu zakładu „Vortumnus” został zobowiązany przez WIOŚ do przekazywania im oraz staroście jasielskiemu wyników pomiarów ilości pobranej wody, jak również dotrzymywania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnych.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w piśmie skierowanym do kierownictwa zakładu zalecił włączenie ścieków ogólnozakładowych z Zakładu „Vortumnus” w Lisowie do gminnej kanalizacji, a we wniosku skierowanym do starosty jasielskiego wystąpił o rozważenie możliwości uchylenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków ogólnozakładowych, oczyszczonych na zakładowej oczyszczalni do potoku z Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Vortumnus” w Lisowie.

– Musimy mieć na uwadze, że jest to jeden z wiodących zakładów w powiecie jasielskim i wiele osób w nim pracuje. Ta sprawa będzie przedmiotem dyskusji pomiędzy mną, naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Jaśle. Zaczerpnę również opinii ichtiologa, a także będę chciał porozmawiać w tej sprawie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Wówczas podejmę decyzję co dalej. Na chwilę obecną jednak nie chcę jej podejmować zbyt pochopnie – powiedział Adam Kmiecik, starosta jasielski.

źródło: jaslo4u.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.