W niedzielę 31 marca 2019 r. po godzinie 10.00 w Domu Ludowym w Siepietnicy
rozpoczęło się zebranie wiejskie, którego celem był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. Brali w nim
udział m. innymi : Wójt Gminy Skołyszyn Pan Bogusław Kręcisz, Radny Gminy Władysław
Trzeciak, pracownicy Urzędu Gminy w Skołyszynie i Sołtys zakończonej kadencji Pan Jan Wędrychowicz.
Zebranie rozpoczął Sołtys, który przywitał uczestników i zaproponował na Przewodniczącego Zebrania Pana Wiesława Kantor, na co mieszkańcy wyrazili zgodę. Przewodniczący zaproponował porządek Zebrania. Kolejnym punktem było przedstawienie przez Sołtysa sprawozdania ze swojej działalności z zakończonej kadencji, po którym była krótka dyskusja.

Następnie przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej w skład, której weszli :
-Pani Janina Kantor- Przewodnicząca
-Pan Roman Gorczyca,
-Pani Barbara Korzeń,
-Pani Krystyna Stanula,
-Pani Katarzyna Setlik,
-Pani Halina Wędrychowicz

Na kandydatów do objęcia urzędu Sołtysa zostało zgłoszonych trzech kandydatów, z przedstawionymi listami poparcia :
1.Pani Justyna Berkowicz,
2.Pani Elżbieta Trzeciak,
3.Pan Jan Wędrychowicz ( ubiegający się o reelekcję )

W wyniku demokratycznych wyborów na 5 letnią kadencję Sołtysa Siepietnicy została wybrana Pani Elżbieta Trzeciak, pełniąca funkcję Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich naszej miejscowości.

Poszczególni kandydaci na Sołtysa uzyskali następującą liczbę głosów:
1.Pani Elżbieta Trzeciak – 65
2.Pani Justyna Berkowicz -43
3.Pan Jan Wędrychowicz -15
Do Rady Sołeckiej zostało zgłoszonych 7 kandydatów, a zgodnie z § 12 i § 24 Statutu Sołectwa Siepietnica Rada Sołecka składa się z 5 do 8 osób dlatego nie przeprowadzano głosowania, a za członków Rady Sołeckiej uważa się zgłoszonych kandydatów.

Skład Rady Sołeckiej :
-Leokadia Bochenek,
-Stanisław Gliwa,
-Lidia Gorczyca
-Jolanta Setlik,
-Zbigniew Ślawski
-Adam Trzeciak

-Leszek Zając

Zgodnie z § 10 ust. 12 Statutu Sołectwa Siepietnica po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje
nowo wybranemu Sołtysowi, w formie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacja oraz mienie ruchome użytkowane przez Sołectwo w terminie 30 dni od dnia wyboru.

Pani Sołtys Elżbiecie Trzeciak oraz Radzie Sołeckiej składamy serdeczne gratulacje , życzymy samych pozytywnych działań na rzecz mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.